Bästa aktierna 2021

De flesta äger idag aktier indirekt genom fonder, eller genom pensionssystemet. Antalet personer som direktäger aktier är dock inte lika många. De flesta ser aktiemarknaden som riskabel. Något som svänger mycket och där risken för förluster kan vara stora. Detta är inte hela sanningen. Aktieägande över tid har varit mycket lönsamt och gör du bra affärer, med känslorna i styr, kan du tjäna mycket pengar även på kortare tid. För den som aldrig har ägt aktier, men som vill lära sig mer om ämnet, har vi analyserat de bästa aktierna i av olika slag. Dessa kan vara intressanta att börja sitt investerande med.

Disclaimer
Ingenting på Crediwizz.com ska ses som finansiell rådgivning. Syftet med den här sidan är att inspirera dig inom den del av privatekonomin som handlar om aktier. Din investering kan både öka och minska i värde, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sidan innehåller samarbetslänkar till våra samarbetspartners.

Hur kommer vi fram till vilka aktier som är bäst?

Som vi nämnde ovan är det mycket svårt att säga vilken aktie som kommer att prestera bäst på börsen. I bedömningen av bäst aktier måste vi ta hänsyn till flera olika faktorer som kan spela in. Bland de viktigaste hittar vi dock:

 • trendTrender


  Huruvida bolaget ligger rätt i tiden och om den kan dra nytta av stora, gärna globala trender, är många gånger avgörande för framtidsutsikterna. En stark trend kan dra med sig alla bolag inom en sektor, inte enbart vissa. Var dock medveten om att trenderna ständigt skiftar, de går upp och ned, precis som allt annat. Börsen är till sin natur cyklisk. För att vara på den säkra sidan försöker vi alltså att hitta bolag som har trenden med sig, på sikt, och som har flera konkurrensfördelar. 
 • riskRisker

  Alla företag och aktier kommer med risker. Det kan vara bolag som ligger i fel ekonomisk trend, eller bolag som tappar mycket i lönsamhet eller tillväxt. Riskerna är svåra att bedöma, men en uppskattning går att göra. Vi försöker att titta på bolag som har en stabil balansräkning, med relativt låga skulder och en lönsamhet, eller omsättning som ökar. Om bolaget har bra och långsiktiga ägare är det också en stor fördel. Dessa kan stötta verksamheten under tider som är svåra och hjälpa upp utvecklingen i goda tider.
 • competitionKonkurrensfördelar

  Ett bra bolag som saknar konkurrensfördelar är i längden inget bra bolag. En marknadsekonomi handlar om att företag konkurrerar med varandra för att hitta de bästa och mest lönsamma lösningarna på olika problem. De företag som ligger i framkant brukar gynnas av marknaden och ge aktien en bra utveckling.
 • justice scaleStabilitet

  Detta kriterium gäller många företag, men inte alla. För den som ska börja med aktier är det en bra idé att köpa stabila bolag som inte riskerar att påverkas för mycket av börssvängningarna. Stabilitet gäller också finanserna. Ett bolag som har ordning på balansräkningen och som växer organiskt, det vill säga genom naturlig efterfrågan, har bra förutsättningar för att lyckas på sikt.

Bästa aktierna 2021 - våra rekommendationer

Alla som investerar på aktiemarknaden har något olika uppfattning om vad som är en "bra" aktie. Vissa säger att en aktie som ger bättre avkastning än den rörliga räntan på sparkontot är en bra aktie. Andra säger att utdelningar är det viktigaste och ytterligare andra hävdar att kurspotentialen på kort sikt är det klart mest betydande. Något tydligt svar på frågan vilken aktie som är "bäst" är alltså svårt att ge, det beror bland annat på hur du som investerare ser på risk och avkastningspotential. För att hjälpa dig att fatta ett beslut kring ditt aktieval och för att ge dig en generell hjälp i "aktiedjungeln", har vi dock tagit fram rekommendationer för olika aktier. 

Rekommendationerna nedan ska ses som en inspiration för dina investeringar.

 • Bästa aktien på lång sikt: Indutrade
 • Bästa aktien på kort sikt: Seafire
 • Bästa aktien med låg risk: Lundbergföretagen
 • Bästa aktien med hög risk: International Petroleum Corp.
 • Bästa investmentbolaget: Investor
 • Bästa hållbarhetsaktien: PowerCell Sweden
 • Bästa råvaruaktien: Boliden
 • Bästa energiaktien: Lundin Energy
 • Bästa småbolagsaktien: Cellink B

När vi bedömer vilken aktie som kan vara bäst i varje kategori, gör vi en helhetsanalys av bolaget. Vi tittar på relevanta nyckeltal, aktietrenden, förutsättningarna för bolaget och vilka potentiella risker som kan finnas. Det finns inga garantier för att rekommendationerna kommer att ge dig den avkastning du hoppas på, men de kan öka dina chanser om du hanterar din investering på ett förnuftigt sätt. 

1. Bästa aktien på lång sikt: Indutrade

Bästa aktien på lång sikt: Indutrade
 • Diversifierat bolag

 • Stabila storägare

 • Bra balansräkning

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Indutrade

Industrikoncernen Indutrade har en lång historia av att förvärva och driva välskötta bolag inom teknik och industri. Bolaget grundades 1978, börsintroducerades 2005 och har idag över 200 dotterbolag och verksamhet i mer än 30 länder. Företaget är decentraliserat, vilket innebär att de många dotterbolagen finns på flera olika platser i olika länder och därmed har en lokal förankring. Strategin går ut på att bolagen ska behålla sin identitet, men på samma gång kunna ta del av de kunskaper och erfarenheter som koncernen Indutrade har. Indutrade kan alltså sägas vara en typ av investmentbolag, som skapar förutsättningar för bolagen under dess paraply att växa med god lönsamhet.


Aktieanalys

Indutrades aktie har haft en stadig utveckling ända sedan starten, med en uppgång på över 2000 %. Sedan nedgången på börsen i början av 2020 har aktien också tagit fart och avslutade året starkt. Det vi kan konstatera genom att titta på aktiegrafen är att bolagets strategi har belönats. Aktiens utveckling har varit stabil och genom att ha flera dotterbolag inom olika segment får bolaget en god riskspridning. Om ett segment straffas av någon omvärldsomständighet, såsom sämre konjunktur, kan andra delar väga upp. Servicetjänster kan till exempel väga upp tapp i försäljning av komponenter. Så länge Indutrade fortsätter sin förvärvs- och lönsamhetsstrategi, ser vi inga direkta hinder för att aktien också ska utvecklas stabilt på sikt, trots en vikande världskonjunktur i dagsläget.

Läs mer
2. Bästa aktien på kort sikt: Seafire

Bästa aktien på kort sikt: Seafire
 • Fokus på småbolag

 • Stark och stabil trend

 • Intressanta bolagsnischer

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Seafire

Bland de investmentbolag som har en kortare historik på Stockholmsbörsens First North-lista hittar vi Seafire. Bolaget grundades 2016 och investerar framför allt i tillväxtbolag med en bra marknadsposition, spetskompetens inom sitt verksamhetsområde och utvecklingspotential. Till skillnad från vissa investeringsbolag ingår det inte i Seafires strategi att förvärva bolag med avsikten att sälja dem, utan man behåller bra bolag länge. Detta kan bidra till en positiv utveckling för aktien, istället för att man tar hem försäljningsvinster som sedan omsätts i nya bolag. De företag man förvärvar är mindre företag som kan stå inför ett generationsskifte eller som behöver kapital och ytterligare kompetens för att vidareutvecklas.


Aktieanalys

Seafires aktie har gått starkt det senaste året och trenden är också den stark för tillfället. Förutsatt att bolaget fortsätter att utvecklas i samma riktning, kan strategin med att förvärva tillväxtbolag och på sikt uppvärdera dem säkerligen gynnas. Det faktum att man vidareutvecklar bolagen man äger och inte endast säljer dem efter att de fått ett högre värde, innebär att aktien kan vara intressant även på längre sikt. På kort sikt (6 månader framåt) ser vi att ytterligare förvärv kan bidra till att lyfta kursen. De bolag som ingår i gruppen för tillfället är inte många till antalet, vilket innebär att ytterligare lyckade tillskott kan påverka desto mer. Den organiska tillväxten för bolagen är också en viktig ingrediens för att få värdet att öka. Slutligen kan vi konstatera att Seafires fokus på lönsamma småbolag kan gynnas i ett klimat där tillväxt kan vara svår att hitta. Mindre företag växer ofta fortare än större och det kan premieras av marknaden. 

Läs mer
3. Bästa aktien med låg risk: Lundbergföretagen

Bästa aktien med låg risk: Lundbergföretagen
 • Stabila innehav

 • Mycket långsiktig ägare

 • Bra alternativ till en aktiefond

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Lundbergföretagen

En av Sveriges stabilaste aktier är Lundbergföretagen. Bolaget grundades 1944 av Lars Erik Lundberg och var från början en byggnadsrörelse, men kom snabbt att inrikta sig mot fastigheter. Bolaget börsnoterades 1983 med Fredrik Lundberg som VD. Lundbergföretagen är idag ett diversifierat och väl balanserat investeringsbolag med intressen i storbolag såsom Holmen, Hufvudstaden, Handelsbanken, Skanska, Sandvik och Indutrade. Bolagets styrka ligger i den konservativa hållningen med låg skuldsättning, en mycket stabil balansräkning och starka innehav. Vissa hävdar att de stora investmentbolagen i Sverige är en maktfaktor, vilket säkert också stämmer. De har under en lång tid haft en positiv inverkan på näringslivet genom sitt långsiktiga ägande och förvaltande av kvalitetsbolag.


Aktieanalys

Lundbergsaktien har över tid gett en god avkastning genom att den stått emot flera nedgångar på börsen relativt väl. Samtidigt har den följt med i uppgångarna. För den som äger en aktie på lång sikt, vill man också gärna ha en förhållandevis låg risk. Börsnedgångar kommer alltid och kan bolagen klara dem och aktien stå emot dem, kan det ge ett momentum på uppsidan. En högre totalavkastning kan ges av sådana bolag. Som ett lågriskalternativ skulle vi gärna se att Lundbergföretagen hade en aktieutdelning för att ge extra avkastningspotential. Denna slopades dock år 2020 på grund av omständigheterna kring Corona-pandemin. Framtiden för aktien hänger mycket på utvecklingen för de underliggande bolagen och därmed för ekonomin som helhet. Vi ska dock inte glömma att det är svårt att få avkastning på annat håll än på till exempel börsen idag. Räntorna är låga och aktier som Lundbergföretagen kan ses som ett bra alternativ till ett sparkonto genom sina trygga innehav och stabila förvaltning.

Läs mer
4. Bästa aktien med hög risk: International Petroleum Corp.

Bästa aktien med hög risk: International Petroleum Corp.
 • Möjlighet till kursåterhämtning

 • Stabila finanser

 • Ökande oljeproduktion

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


International Petroleum Corp.

År 2017 knoppade Lundin Petroleum, nuvarande Lundin Energy, av en del av sin verksamhet. Det avknoppade bolaget fick namnet International Petroleum Corporation (IPC). IPC:s historia sträcker sig egentligen tillbaka till 1980-talet, men bolaget har nu återuppstått. IPC är ett olje- och gasbolag som arbetar med prospektering, exploatering och distribution av olja och gas. Verksamheten är global och investeringarna återfinns främst i Kanada och Sydostasien, men även i Europa. Familjen Lundin har en lång historia av att prospektera och förvärva oljefyndigheter, med goda resultat, vilket också återspeglats i aktiekurserna. Det är mot bakgrund av en erkänt skicklig ledning, vilket är mycket viktigt för oljebolag, reserver med potential och ett oljepris som kan pressas uppåt på sikt, som vi ser aktien som intressant.


Aktieanalys

International Petroleum Corp. har påvisade och förmodade oljereserver på 300 miljoner fat i slutet av 2019, varav cirka 90 % av reserverna återfinns i Kanada. I bedömningen av oljebolag är det två faktorer som spelar stor roll: Hur framgångsrika eventuella prospekteringar är och huruvida de når en hög produktionskapacitet. Ett stabilt kassaflöde genom produktionen ger bland annat möjligheter att prospektera utan att behöva ta upp lån, eller göra nyemissioner. IPC har sedan utbrottet av Covid-19 valt att prioritera finansiell flexibilitet och har därmed dragit ned på utgifterna. Produktionen 2020 var i linje med 2019 års produktionssiffror, men oljepriset föll kraftigt under 2020, vilket drog med sig aktiekursen. Om vi ser en förbättrad konjunktur och ett oljepris som återhämtar sig, i takt med att efterfrågan från bland annat Kina ökar, kan det påverka IPC positivt. Finansiellt sett är bolaget stabilt och potential för högre kurser bör finnas. Risken är dock också högre, inte minst eftersom olja som naturresurs motarbetas från flera håll. 

Läs mer
5. Bästa investmentbolaget: Investor

Bästa investmentbolaget: Investor
 • Stabila portföljbolag

 • Långsiktig och flexibel ägare

 • Hög substansrabatt*

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Investor

Bland investmentbolagen finns det få företag som har en lika gedigen historik som Wallenbergsägda Investor. Bolaget grundades i början av 1900-talet och familjen Wallenberg var en av de finans- och företagarfamiljer som hjälpte till att bygga upp Sverige. Idag är Investor delägare i 14 noterade aktiebolag och fokus ligger på lönsamt och långsiktigt värdeskapande. Bland innehaven återfinns stora bolag såsom Atlas Copco, AstraZeneca, SEB och SAAB. I investeringskriterierna som bolaget har ingår bland annat att deras förvärv ska ha exponering mot tillväxtmarknader, starka kassaflöden samt hållbara och flexibla affärsmodeller. Med den historia som Investor och familjen Wallenberg har och i synnerhet med tanke på vilka bolag som ingår i portföljen, ser vi aktien som det bästa investmentbolaget.


Aktieanalys

Investors styrka bygger på deras långsiktighet och samtidigt förmågan att vara flexibla. Flera av bolagen som ingår i Investors portfölj har varit med länge och utvecklats mycket väl. Investmentbolaget är dock inte så pass konservativt att det aldrig säljer innehav. Snarare är ett av kriterierna att man behåller ett bolag så länge som det finns en potential på sikt. Detta gör att man hela tiden värderar och eventuellt omvärderar bolagen, om de inte möter investeringskriterierna. Fokus ligger dock främst på att ständigt utveckla och därmed anpassa bolagen efter de ständigt förändrade förutsättningarna i vår omvärld och ekonomi. Att äga ett bra investmentbolag har varit en mycket god strategi på sikt. Till skillnad från en fond är bolagen mer aktiva ägare och har ett genuinare intresse i de bolag som de köper, eller investerar i. Investors bredd och förmåga att navigera gör att vi tror att bolaget även fortsatt kan leverera en avkastning som blir bättre än börsen som helhet.

*Substansrabatten, alltså värdet i bolaget jämfört med aktiekursen, är relativt hög i dagsläget, cirka 11 %. Detta kan vara en potential för uppgång, eller en "kudde" i nedgångar.

Läs mer
6. Bästa hållbarhetsaktien: PowerCell Sweden

Bästa hållbarhetsaktien: PowerCell Sweden
 • Goda framtidsutsikter

 • Stark historisk aktieutveckling

 • Ledande tekniklösningar

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


PowerCell Sweden

De senaste få åren har trenden mot hållbarhet ökat snabbt. Flera aktiebolag inom alternativa energikällor, återvinning och ny teknik har gått starkt på börserna. Svenska PowerCell är ett av dessa bolag. PowerCells verksamhet ligger inom energibranschen, med inriktning mot bränsleceller med vätgas. Tekniken är patenterad och går ut på att omvandla vätgas till bränsle, el eller värme. För att lyckas med detta behöver man en energiomvandlare, en bränslecell. Restprodukterna blir vatten och värme. Värmen kan tas omhand och verkningsgraden, skillnaden mellan energin in och och energin ut, är hög, vilket gör tekniken effektiv. PowerCell har den senaste tiden sett ett uppsving i efterfrågan på sina produkter i takt med att fler sektorer och industrier försöker att ställa om till andra bränslen.


Aktieanalys

PowerCells aktie har gått mycket starkt de senaste åren. Vi kan förmodligen inte förvänta oss en lika stark utveckling framöver som de senaste åren, men potential borde finnas ändå. Flera förhoppningar verkar finnas inräknade i dagens kurs, vilket man bör vara medveten om när man köper aktien. Sett till den teknik som företaget erbjuder, kan vi dock förvänta oss att resultat och tillväxt fortsätter att utvecklas positivt. Framtiden, med den teknik- och hållbarhetstrend som är tydlig, kan spela PowerCell i händerna.

Läs mer
7. Bästa råvaruaktien: Boliden

Bästa råvaruaktien: Boliden
 • Stabilt gruvbolag

 • Drar nytta av ökad elektrifiering

 • Bra historisk avkastning

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Boliden

Boliden är ett av Sveriges största gruvbolag och bolaget har varit verksamt i över 90 år. Idag prospekterar, utvinner och förädlar man bas- och ädelmetaller. Bolaget har gruvor i bland annat Aitik, Garpenberg och Tara, och smältverk i till exempel Rönnskär och Harjavalta. De viktigaste mineralerna för bolaget är zink, koppar, guld och silver. Dessa står för cirka 88 % av omsättningen för affärsområdet gruvor. När det gäller hållbarhet och effektivitet ligger Boliden i framkant. Smältverket Rönnskär är till exempel ledande inom elektronikåtervinning och Harjavalta tillämpar de modernaste metoderna och teknikerna för nedsmältning av nickel och koppar. Som gruv- och smältverksboalg är Boliden beroende av i synnerhet industrikonjunkturen, vilken påverkar efterfrågan på främst basmetaller.


Aktieanalys

Det som lockar mest med Bolidens aktie är exponeringen mot elektrifieringstrenden. Med en ökning av förnyelsebara energialternativ, fler elbilar och mer elektronik i samhället överlag, är Boliden väl positionerat för att gynnas av denna megatrend. I till exempel solpaneler ingår silver som en viktig metall, till elbilar går det åt stora mängder koppar och även till vindkraftverk behövs det metaller såsom zink och koppar. Behovet av metaller ökar alltså. Vi ska dock komma ihåg att aktien är mycket cyklisk, det vill säga att den följer konjunkturen. Om denna fortsätter att återhämta sig, bör vi se metallpriserna stiga överlag. Sett till bolagets finanser kan vi konstatera att med en lägre skuldsättning än tidigare, är Boliden mer motståndskraftigt. Detta kan dämpa eventuella nedgångar. Överlag kommer, förutom metallpriserna, även bolagets resultat att påverka kursen, såsom med alla aktier. Vi ser Boliden som ett stabilt företag i sektorn, som har potential tack vare ökande basmetallpriser. Stabiliteten kommer från verksamheten med smältverk och gruvverksamheten ger en hävstångseffekt på metallpriserna.

Läs mer
8. Bästa energiaktien: Lundin Energy

Bästa energiaktien: Lundin Energy
 • Väletablerat energibolag

 • Aktie med potential

 • Gynnas av stigande energipriser

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Lundin Energy

Lundin Energys historia går tillbaka till 1980-talet när familjen Lundin bildade International Energy. Bolaget blev sedan Lundin Oil i slutet av 90-talet och Lundin Petroleum 2001. Idag är bolagsnamnet Lundin Energy. Bolaget vill i och med detta signalera att man tar ett ökat ansvar för den verksamhet man sysslar med. Även om det handlar om oljeutvinning och prospektering, så gör man detta med moderna tekniker som är effektivare rent miljömässigt. Verksamheten drivs främst på den norska kontinentalsockeln och offshore-delen är betydande. Bland de fyndigheter som har upptäckts de senaste åren hittar vi oljefältet Johan Sverdrup. Detta är en av de största fyndigheterna i den norska regionen och potentialen är betydande. Oljereserverna som tillhör bolaget har vuxit stadigt i sex år i rad. De bevisade reserverna uppgår till 693 miljoner fat. Förutom olja har Lundin Energy även projekt för förnyelsebara energialternativ såsom vindkraft.


Aktieanalys

Lundin Energys aktie har gått starkt på lång sikt. Det senaste året har den dock straffats av marknaden på grund av ett sjunkande oljepris. Något som är värt att komma ihåg angående priset och tillgången på olja, är att den globala efterfrågan förväntas vara stabil de kommande åren. Priset kan alltså stiga i spåren av lägre utbud. I bland annat USA kan det komma att införas begränsningar för nya prospekteringar, som en konsekvens av striktare klimat- och miljölagstiftning. Bolag som sysslar med till exmepel "fracking" kan alltså straffas och bolag som Lundin Energy kan gynnas. Lundin Energy är ett mycket stabilt olje- och energibolag som har god lönsamhet och stora reserver. Med detta sagt kan aktien mycket väl vara köpvärd på några få års sikt.

Läs mer
9. Bästa småbolagsaktien: Cellink B

Bästa småbolagsaktien: Cellink B
 • Ledande inom sin bransch

 • Mycket stark tillväxt

 • Nisch som ligger rätt i tiden

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-11.


Cellink B

Ett företag som har verksamhet inom biotekniksektorn är Cellink. Bolagets nisch ligger inom 3D-skrivarområdet för biologisk vävnad. Man säljer bland annat biobläck till 3D-bioskrivare. Biobläck är till för att stödja celldelningen och läkningen av celler. Det som skiljer detta från traditionella biomaterial är att biobläck är ett naturligt material som är bioaktivt och som anpassas väl efter cellerna. Cellink säljer utöver biobläck även 3D-skrivare för "bioprinting". Tekniken ligger i framkant och bolaget har en stark omsättningstillväxt, vilket tyder på en ökad efterfrågan. Antalet anställda är idag över 330 stycken och bolaget som sådant ligger i linje med den tekniktrend vi sett fått ett kraftigt uppsving de senaste få åren. 


Aktieanalys

Cellinks aktie har gått mycket starkt de senaste få åren. Bolaget börsnoterades 2016 och antalet ägare på till exempel Avanza har ökat stadigt. Det finns alltså ett intresse för den här typen av bioteknikbolag. För att hålla kvar ett stort intresse för aktien behövs dock en god vinstutveckling, på sikt. Som med många nya, mindre, bolag är det ofta omsättningen som ökar först, och lönsamheten kommer därefter. Om Cellink lyckas att behålla sitt teknologiska försprång, kommer aktien att vara värd att behålla på lång sikt. Trenden mot effektivare behandlingsmetoder och nya material är tydlig, och de företag som kan ta del av denna trend gynnas. Som en del i en välbalanserad aktieportfölj är Cellink intressant. Riken är dock alltid högre med mindre bolag som är relativt nyetablerade.

Läs mer
 


Grundläggande information om aktiehandel


 

 • stock marketFördelar med aktiehandel

   
  Att spara i aktier är roligt och spännande. Det kan också vara ett sätt att tjäna extra pengar - givet att man vet vad man ger sig in på. Men det gäller att hänga med i nyhetsflödet kring alla olika bolag. Att investera i aktier är förenat med en viss risk och man bör vara medveten om att man kan förlora hela eller delar av sitt insatta kapital. Till syvende och sist är det naturligtvis upp till dig att bestämma om du vill satsa på värdepapper eller inte. Men att spara i aktier har en del fördelar som kan vara värt att tänka på när man ska bestämma sig. En aktie har låga kostnader och du får kontroll själv över vad du investerar i. Du slipper att betala en årlig förvaltningsavgift som oftast är fallet med fonder och du ges möjlighet att även investera i små bolag. En aktie ger dig också möjlighet till högre avkastning och det finns inga begränsningar i vad du får investera i. Aktiehandel ger dig även en bättre förståelse för ekonomi i allmänhet.
 • stock2Att enbart investera i aktier

   
  Diversifiering är nyckeln sägs det. Aktier är en god investering men som nämnts tidigare kan det vara bra att även ha en del av sitt sparande i fonder eller andra värdepapper. Fonder bör ses som ett bra komplement till direktinvesteringar i aktier. Det är inte minst bra att ha om du genom dina fonder kan investera i marknader där du inte äger aktier idag. Se även till att dina värdepapper inte har exponering mot samma land eller mot samma bransch till exempel. Historien har visat oss att det blir bättre avkastning om du äger flera värdepapper på olika marknader. För din egen del kan det också kännas bättre och säkrare att äga en portfölj av olika värdepapper. Ju mer du sprider ut riskerna, desto mindre känslomässigt kan det bli att se upp- och nedgångarna på marknaderna.
 • tradingHur du köper och säljer aktier

   
  För att du ska kunna handla med aktier och med andra värdepapper behöver du ha tillgång till ett konto. Detta konto brukar kallas för en depå eller ett förvar och är inte ett vanligt bankkonto. Istället är det främst till för att förvara värdepapper. Ett aktie- & fondkonto hos en bank är en vanligt förekommande plats att förvara sina värdepapper på. Flera aktiemäklare erbjuder även så kallade investeringssparkonton. Den största skillnaden mellan att ha sitt sparande på ett investeringssparkonto istället för ett aktie- & fondkonto, är att man med ett ISK betalar en årlig schablonskatt på sparandet. Det innebär i praktiken att du betalar en viss procentsats i skatt per år - en procentsats som är baserad på ditt kontos värde. På ett aktie-och fondkonto betalar du istället skatt på de vinster du gör.
 • budgetVad är ett investeringssparkonto? 

  Ett investeringssparkonto, även känt under förkortningen ISK, har de senaste åren blivit ett populärt konto för aktier. På ett investeringssparkonto sparar man i aktier och fonder men även i andra finansiella produkter. Ett ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto. Det innebär att du bara behöver betala en viss procentsats i skatt per år som är baserad på kontots värde. Detta skiljer sig från ett aktie- & fondkonto där man istället betalar skatt på eventuella vinster man gör vid försäljning. Har du ett traditionellt fondkonto eller aktier i en depå betalar du alltså skatt varje gång du säljer tillgångar med vinst. Med ett ISK kan du däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt något med förlust. De flesta bankerna i Sverige erbjuder dig att spara i ett investeringssparkonto.

Vad kostar det att handla med aktier?

När du handlar med värdepapper betalar du en avgift för att få genomföra din affär på börsen, denna avgift kallas för courtage. Avgiften är olika och kan bero på flera variabler likt vilken mäklare du handlar hos, till exempel en bank. Det kan även spela roll vilken marknad du handlar på och hur mycket du har tänkt att du ska handla för.

Vissa aktiemäklare på nätet erbjuder småsparare möjligheten att handla courtagefritt (det vill säga gratis) upp till ett visst maxbelopp. Bra att tänka på är att när man köper fonder betalar man inte något courtage som man gör vid köp av aktier. Fond brukar dock ha en egen köpavgift eller säljavgift. Denna kan uppgå till någon procent. Fonder kan även ta ut en årlig förvaltningsavgift.

Att tänka på innan du väljer aktier

Du som ska välja aktier för första gången kan tycka att det är mycket att sätta sig in i. Så länge du har ett intresse för aktiemarknaden, behöver det inte vara svårt att motivera sig att läsa på om vad man investerar sina pengar i. Den som sätter sig in i ämnet, och aktierna, kommer också att fatta mer välgrundade beslut, något som ger dig en bättre förutsättning för bra avkastning på sikt. Detta gäller oavsett om du har en långsiktig eller kortsiktig sparhorisont. Hur du hanterar risk och de ständiga upp- och nedgångarna på börsen, blir avgörande för hur du kommer att lyckas. För de aktieköp du gör, oavsett om det sker med våra rekommendationer, eller inte, är det du som bär ansvaret. Vi upprepar alltså igen hur viktigt det är att sätta sig in i ämnet innan du gör affärer.  

Visste du att
Tips!
Om du börjar i liten skala lär du dig mycket om aktiemarknaden samtidigt som du minskar risken för förluster. Du kan successivt öka insatserna över tid i takt med att dina kunskaper och erfarenheter växer.

Banker för aktiehandel

De två mest populära bankerna för aktiehandel i Sverige är Avanza och Nordnet. Av dessa två är Avanza den mest använda. Banken erbjuder förutom konton för aktiehandel även sparkonton, tjänstepension och bolån. Om du ska börja med aktiehandel, är det en god idé att öppna ett konto hos Avanza, det är gratis. Avgifterna, courtagen, du betalar för aktiehandel är flexibla. Du kan välja olika courtage-nivåer och på så vis anpassa kostnaden efter storleken på affärer du gör. Maxavgiften för svenska aktier är 99 kr per affär. Den minsta avgiften är endast några kronor.

Risker med aktiehandel

Alla investeringar är kopplade till någon slags risk. Till och med bankkontot har en risk, om än inte lika hög som för enstaka aktier. Här går vi igenom vilka risker som finns och vad du kan göra för att minimera dem.

Hur ska man tänka kring risk och aktiehandel?

Om du handlar med värdepapper finns det alltid en risk inblandat. Aktier kan tappa i värde. Det kan uppstå en börskrasch och har man riktig otur kan bolaget man investerat i gå i konkurs. Samtidigt behöver man ta en risk om man vill få avkastning. Det innebär inte att hög risk per automatik innebär att du kommer att tjäna mer utan snarare att utfallet i din investering kan variera mer.

Kontrollera alltid att den risk du tar inte är för hög. Vilken nivå du bör lägga ditt risktagande på kan du bara bestämma själv. Det är viktigt att du känner dig bekväm med nivån du lägger dig på så att du kan sova gott om natten utan att ligga och grubbla och tänka på hur det går för dina investeringar.

Vilka risker finns det?

Risker med aktier brukar man dela in i två huvudkategorier, nämligen bolagsrisk och marknadsrisk. Bolagsrisken är den risk som kan vara förknippad med ett enskilt bolag. Har bolaget återkommande intäkter som dessutom är stabila är risken relativt låg. Är intäkterna mer ojämnt fördelade och företaget har skulder och förluster är bolagsrisken högre. Marknadsrisk å sin sida kallas den mer allmänna risk som är förknippad med hela aktiemarknaden. Den påverkas bland annat av räntor, inflation, konjunktur och liknande större variabler. 

Utöver dessa variabler finns det fler risker som är viktiga att tänka över:

 • Aktiekursrisk – påverkas bland annat av bolagsrisken och aktiens värdering och volatilitet.
 • Branschrisk – är förknippad med tillståndet för en specifik bransch likt flygbranschen och vad som händer om oljepriset går upp.
 • Likviditetsrisk –när du inte kan sälja en aktie tillräckligt snabbt till ett marknadsmässigt pris.
 • Politisk risk – när politiska beslut likt nya regler och nya lagar kan komma att påverka aktiekursen.
 • Ränterisk – sker när värdet på ett finansiellt instrument förändras på grund marknadsräntan. Att börsen går ner när räntan stiger är ett klassiskt exempel.
 • Valutakursrisk – uppstår när du äger finansiella instrument i utländska valutor som kan påverka värdet.
 • Volatilitetsrisk – beskriver hur stora eller små svängningar det är i en specifik aktiekurs.

Checklista för hur du minskar risken

Aktiesparande har historiskt sett alltid varit en gynnsam sparform om man vill ha avkastning. Både på lång sikt och på kortare sikt. Men för att lyckas som investerare måste du vara beredd att skaffa dig kunskap kring de bolag du väljer att investera i. Du måste även ta reda på hur handel med aktier fungerar. Att investera i aktier och andra värdepapper är som vi nämnt tidigare även alltid förenat med en viss risk - det får man inte glömma bort. Det finns det ett antal saker du kan tänka på som minimerar din riskspridning. Genom att följa den här checklistan har du kommit en bra bit på vägen på din egen investeringsresa.

 • Gör alltid research och ha en plan, en strategi, innan du väljer att göra en investering.

 • Ha flera aktier i din portfölj, gärna minst ett dussin som tumregel.

 • Se till att dina aktier finns utspridda på olika marknader.

 • Se även till att dina aktier representerar olika branscher.

 • Fortsätta regelbundet att öka dina innehav genom att månadsspara regelbundet.

 • Om du även investerat i fonder, se till att ha minst sju olika sådana.

 • Satsa aldrig mer pengar än du är beredd att förlora.

Tre viktiga punkter kring aktiehandel

Det finns många aspekter kring handeln med aktier som är viktiga att belysa. Ämnet är komplext och invecklat, men för den som ska börja med aktiehandel, behöver vi inte göra det alltför svårt. Vissa delar är viktigare än andra att hålla koll på.

Att vara medveten om att du kan förlora det du investerar är viktigt. På samma sätt bör du tänka och agera långsiktigt. Även om enstaka affärer är kortsiktiga, bör investeringsperspektivet vara på längre sikt. Då gör du även mindre riskfyllda affärer och tjänar mer i längden. Ju färre affärer du gör, desto mer tjänar du, generellt sett. Sprid också riskerna till olika aktier.

Att förlora det du investerar

Vid värdepappershandel riskerar man alltid att få tillbaka mindre än det du har investerat och skulle det gå riktigt illa riskerar du i värsta fall att förlora hela din investering. Men det är också det värsta som kan hända. Företaget går i konkurs och dina aktier blir värdelösa. Du kan maximalt förlora den summan som du har köpt aktierna för från början. Värt att nämna är också att banken som du köper dina aktier hos kan gå i konkurs. I Sverige finns det olika former av statliga garantier och skydd om det skulle inträffa, för att ge trygghet till dig som investerare.

Att tänka och agera långsiktigt

Vissa skulle säga att den största risken som är förknippad med aktiehandel är du själv om du tänker kortsiktigt med ditt sparande. När börsen skakar och ditt privata sparande hamnar i riskzonen blir man så klart orolig. Börsen kommer dock alltid in i mer oroliga perioder då och då och det är naturligt. Om du sparar långsiktigt är det enklast att sitta still i båten. Du kan även vända nedgången till din fördel genom att köpa nya aktier när de är billigare. Även om det är svårt att sia om hur tidsmässigt lång en nedgång kan vara vet vi av erfarenhet att en den inte kommer att vara för evigt.

Sprid ut dina risker

Det gamla talesättet att man inte ska lägga alla ägg i en och samma korg har dessvärre inte bitit sig fast hos alla i Sverige verkar det som. Enligt banken Avanza har varannan svensk bara en enda aktie i sin portfölj. En siffra som innebär att det är som upplagt för snedsteg. Ju färre aktier du har i din portfölj desto större kan nämligen svängningarna på börsen bli för dig. Din börsresa blir mer lugn och harmonisk om ditt innehav är blandat.

Frågor och svar om aktier

Vilka aktier ska du köpa?

Det finns någon form av risk i alla investeringar. Oaktat hur säker du är på dina val kan oförutsedda saker mycket väl inträffa. Det finns många exempel på företag som varit världsledande inom en specifik bransch och som gått i konkurs några år senare. En gyllene regel som ibland nämns är att man ska ha aktier i minst tio till femton olika bolag. Dessa ska helst vara uppdelade på fem till sex olika branscher. Ett upplägg som inte behöver bli speciellt mycket dyrare. Istället för att investera mycket i en aktie kan det vara lönsammare att investera lite i många olika aktier.

Senast Uppdaterad: 2021-02-18 13:09:47

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
62 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Testvinnare - Bästa Aktier

 • Bästa aktien på lång sikt: Indutrade
 • Bästa aktien på kort sikt: Seafire
 • Bästa aktien med låg risk: Lundbergföretagen
 • Bästa aktien med hög risk: International Petroleum Corp.
 • Bästa investmentbolaget: Investor
 • Bästa hållbarhetsaktien: PowerCell Sweden
 • Bästa råvaruaktien: Boliden
 • Bästa energiaktien: Lundin Energy
 • Bästa småbolagsaktien: Cellink B